Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας NETWIX

1. Η εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (εφεξής η «ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV») που εδρεύει στην Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 10-12 με αριθμό ΓΕΜΗ 3994101000 και είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «διαδικτυακός τόπος») προσφέρει την υπηρεσία NETWIX υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους η εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση.


2. Η υπηρεσία NETWIX είναι μια μη γραμμική (non linear) και κατ’ αίτηση (on demand) υπηρεσία παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου, η οποία παρέχεται δωρεάν από την ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV μέσω του διαδικτυακού τόπου www.netwix.gr.


3. Οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.


4. Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο, ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV (και στον όμιλο εταιρειών της). Το οπτικοακουστικό υλικό, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στον διαδικτυακό τόπο ανήκει στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV (και στον όμιλο εταιρειών της)και σε κάθε άλλο νόμιμο δικαιούχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV (και στον όμιλο εταιρειών της) ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την διανοητική ιδιοκτησία.


5. Απαγορεύεται κάθε πράξη αντιγραφής, μεταφοράς, καταφόρτωσης, μετάδοσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης προγράμματος της υπηρεσίας ή μέρους αυτού, για εμπορικό ή μη σκοπό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV. Απαγορεύεται επίσης η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV ή τρίτου δικαιούχου, χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.


6. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, παρακάμψετε, αποφύγετε, παρεμβάλετε, ή προσβάλετε οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που υπάρχουν με σχετική σήμανση στο πρόγραμμα ή οποιοδήποτε μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευή, ή άλλο μηχανισμό προστασίας του Προγράμματος ή μηχανισμό ελέγχου στην πρόσβαση με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών φιλτραρίσματος γεωγραφικών θέσεων μέσω παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών IP. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Υπηρεσίας καθώς και του Προγράμματος (για παράδειγμα μοντάζ, mash-ups και παρόμοια βίντεο).


7. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV διατηρεί ρητώς το δικαίωμα σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών του διαδικτυακού της τόπου, να προβάλλει, το λογότυπό της, να προβάλλει διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links, κλπ).


8. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται είτε μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα και τις εκπομπές, είτε μέσω των ιστοτόπων της ή/και υπερσυνδέσμων ή οιοδήποτε άλλο λογισμικός.


9. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πρόσβασης για τη διανομή/διάθεση παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, απειλητικού, βλαβερού, χυδαίου ή εν γένει παράνομου υλικού, τη μετάδοση υλικού που είναι ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί παράνομη πράξη ή και ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινικές ή αστικές κυρώσεις ή που εν γένει παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς ή κώδικες συμπεριφοράς, τη μη αδειοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών, την παρεμπόδιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή της εφαρμογής που συνδέεται από τρίτο πρόσωπο, την παρεμπόδιση δικτύων που συνδέονται με τον διαδικτυακό μας τόπο ή κάθε συνδεδεμένη εφαρμογή, τη δημιουργία, αποθήκευση και μετάδοση ψηφιακών αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου, τη χρήση επιβλαβούς υλικού, όπως ιούς Η/Υ, Trojan horses, worms, επιβλαβή δεδομένα και άλλο κακόβουλο λογισμικό, την οποιαδήποτε χρήση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τη νομοθεσία.


10. Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στον διαδικτυακό τόπο, στο διαθέσιμο περιεχόμενο, στα επιμέρους στοιχεία των υπηρεσιών μας γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της ANTENNA TV και των λοιπών συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις εκάστοτε οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αναφορικά με την πρόσβαση στο περιεχόμενό μας.


11. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης απώλειας εισοδήματος, απώλειας κερδών, απώλειας συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία κάθε είδους) ή/και ικανοποίησης από ηθική βλάβη, που προκύπτει από ή συνδέεται με αδυναμία παροχής της υπηρεσίας ή πλημμελή παροχή της. Επιπλέον, συμφωνείτε απόλυτα ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενό μας μέσω του διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.


12. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές τεχνικά ζητήματα ή λάθη στην πρόσβαση ή /και στα συστήματα υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου.


13. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV μπορεί να παραπέμψει μέσω της πρόσβασης και σε ιστοσελίδες τρίτων. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο, ούτε η αναφορά τους στο διαδικτυακό τόπο συνεπάγεται αποδοχή ή έγκριση από την ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών.


14. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα πραγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.


15. Η πρόσβασή σας στο περιεχόμενο της ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά ή αξίωση που δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Γράψου στο newsletter μας για να μαθαίνεις πρώτος τα νέα μας και να ενημερώνεσαι για καινούργια επεισόδια, previews και διαγωνισμούς.